A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Малокопанівський старостинський округ Голопристанської міської ради
Херсонська область, Скадовський район

Положення про старосту ( нова редакція)

Дата: 06.10.2021 13:15
Кількість переглядів: 187

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішення міської ради

                                                                                                   29.09.2021  № 514

 

Положення про старосту

(нова редакція)

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Це Положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання               територіальних громад», інших актів законодавства України, Статуту             Голопристанської міської територіальної громади визначає правовий статус старости відповідного старостинського округу Голопристанської міської ради Херсонської області, його повноваження та відповідальність.

2. Староста відповідного старостинського округу  (далі - староста) є

виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

3. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інші акти законодавства України, Статут Голопристанської міської  територіальної громади та це Положення.

4. Положення про старосту затверджується рішенням Голопристанської  міської ради Херсонської області.

5. У м. Гола Пристань Херсонської області, яка є адміністративним центром міської  територіальної громади, посада старости не запроваджується.

6. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» шляхом затвердження його на посаді на період повноваження міської ради поточного скликання за поданням міського голови.

7. Староста працює на постійній основі в апараті Голопристанської міської ради Херсонської області та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для міського голови.

Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову  діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

8. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

ІІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАРОСТИ ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

 

9. Староста затверджується Гоопристанською міською радою  на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів;

з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів;

з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів;

з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

10. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

11. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.

12. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Голопристанської міської ради Херсонської області, на якому його затверджено.

13. Староста затверджується на період повноважень міської ради поточного скликання.

14. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Голопристанської міської ради Херсонської області  про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього з позбавленням волі;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті.

15. Рішення про дострокове припинення повноважень старости Голопристанська міська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ

 

16. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) уповноважений міською радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій  з  правом дорадчого  голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням міської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі утворення такого центру);

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського  голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

13) вчиняє на території відповідного села (сіл) нотаріальні дії з питань, віднесених законом до відання органів місцевого самоврядування;

14) здійснює держану реєстрацію актів цивільного стану на території відповідного старостинського округу;

15) здійснює  реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання на території відповідного старостинського округу;

16) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

17. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, Статуту Голопристанської міської територіальної громади, регламенту Голопристанської міської ради Херсонської  області, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Голопристанською міською територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області, виконувати доручення Голопристанської  міської ради Херсонської області, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної

громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу  програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішеннями Голопристанської міської ради Херсонської області, інших актів міської ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів громади згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів відповідного старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Голопристанської міської територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом Голопристанської міської територіальної громади  контрольних  заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу стану виконання встановлених рішеннями Голопристанської міської ради правил з питань  благоустрою  території населених пунктів територіальної громади,  забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші  в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до відповідних переліків об’єктів комунальної власності щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) громади;

16) періодично звітувати (не менш одного разу на рік) перед зборами членів відповідного старостинського округу  чи у інший спосіб, передбачений Статутом Голопристанської міської територіальної громади, про свою роботу. На вимогу не менше половини депутатів Голопристанської міської ради Херсонської області інформувати раду на її пленарному засіданні про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом Голопристанської міської територіальної громади, іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення міської ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання.

18. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду старостинського округу, її членів в органах місцевого самоврядування Голопристанської міської  територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Голопристанської міської  територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Голопристанької міської  територіальної громади;

3) погоджувати проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Голопристанської міської  територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідного старостинського округу громади з питань, що стосуються інтересів округу  чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Голопристанської міської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу  незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) сприяти залученню жителів відповідного старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Голопристанької міської  територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

19. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Голопристанської міської ради Херсонської області рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

20. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 19 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на міського голову та Уповноважену особу з питань запобігання корупції.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАРОСТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО

ДІЯЛЬНОСТІ

21. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються міською радою та її виконавчим комітетом.

22. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

 

V. ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

 

23. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді та підконтрольним міському голові.       

24. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

 

25. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Голопристанською міською радою Херсонської області та Голопристанською міською територіальною громадою.

26. За наявності підстав, передбачених пунктом 14 цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням ради.

27. Староста може бути притягнений до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону.

28. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора